SHTOJCË 2 e Parashtrimit të Aktakuzës së konfirmuar