Shtojca 2 e Aktgjykimit të Apelit – Përkufizime të Termave dhe Materiale të Cituara në Aktgjykimin e Apelit

More information about the database in the User Information Guide